Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset

Seurakuntayhtymä pitää pöytäkirjat, päätökset, kuulutukset ja muut viralliset tiedoksiannot kirkkolainsäädännön nojalla nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Nähtävillä pidettäviin pöytäkirjoihin ja viranhaltijapäätöksiin liitetään muutoksenhakuohjeet. Kirkkolain mukaan kirkon viranomaisten päätöksistä oikaisuvaatimuksen ja kirkollisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Seurakuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kirkollisvalituksen saa tehdä myös seurakuntayhtymän jäsenseurakunta ja sen jäsen.

Pöytäkirjat ja päätökset pidetään yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Siten päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen, ovat nähtävänä julkaisupäivästä lukien vähintään 21 päivää, ja päätökset, joista voi tehdä valituksen, julkaisupäivästä lukien vähintään 37 päivää.

Päätöksen nähtävillä pitämisessä huomioidaan kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Salassa pidettäviä tai henkilön tai yksityisyyden suojaan liittyviä asioita ei julkaista verkossa. 
 

Pöytäkirjat

Pöytäkirjat julkaistaan ja pidetään yleisesti nähtävillä domus.evl.fi -sivustolla:

Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan ja pidetään yleisesti nähtävillä domus.evl.fi -sivustolla:

Ilmoitukset ja kuulutukset

Naantalin seurakuntayhtymän ja seurakuntien virkojen ja tehtävien hakuilmoitukset julkaistaan palvelussa KirkkoRekryLinkki avautuu uudessa välilehdessä.