Tietoja taloudesta

Talousjohtajan katsaus vuodelta 2017.

Tilinpäätöksen tärkeimpiä tunnuslukuja

Tilikauden tulos on 63.872 euroa. Tilikauden tulokseen sisältyy Rymättylän seurakunnan saama lahjoitus 62.911 euroa. Poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämää on 217.862 euroa. Vuosina 2009–2012 on muodostunut alijäämää yhteensä noin 1,79 milj. euroa. Alijäämä on katettu aikaisempina vuosina syntyneistä ylijäämistä. Vuoden 2017 päättyessä ylijäämää on noin 3,18 milj. euroa. Seurakuntayhtymän aloittaessa vuonna 2009 ylijäämää oli noin 2,8 milj. euroa. Investointivarauksia ei ole tehty seurakuntayhtymän aikana. Käyttötalouden toimintatuotot ovat 395.453 euroa ja toimintakulut noin 3,65 milj. euroa. Käyttötalouden nettokulut toteutuivat 94,11 %. Omavaraisuusaste on 93,7 %.

Naantalin aurinko-logo

Talouden linjauksia 2009–2020

Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on ollut 1,15 vuosina 2009–2010 ja 1,25 vuosina 2011–2013. Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt vuosien 2014–2018 tuloveroprosentiksi 1,35.

Seurakuntayhtymän talous on saatu tasapainoon vuosina 2013–2015, mutta edelleen on välttämätöntä pidättäytyä menojen lisäämisestä, koska talouden kasvua ei ole lähivuosina odotettavissa. Talouden strategiaksi on kirjattu, että taloutta on suunniteltava siten, että tilikausien tulosten tulee olla positiivisia suunnittelukaudella 2018–2020.

Kiinteistöstrategia

Investoinnit on päätetty rahoittaa toistaiseksi omaisuutta myymällä. Hakapellon kappeli peruskorjattiin vuonna 2017, kustannukset olivat noin 983.000 euroa. Merimaskun pappilan sekä Hevosluodossa sijaitsevien kuuden rantatontin myyminen on vireillä. Vuoden 2017 aikana on tehty välttämättömät kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset. Rymättylän kirkon paanukatto peruskorjattiin vuonna 2016–2017, kustannukset olivat noin 100.000 euroa. Investoinnit vuosina 2018–2020 pyritään toteuttamaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän investointisuunnitelman mukaisesti.

Ennusteita ym. suunnittelukaudelle 2018–2020

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 2,4 prosenttia. Suotuisa suhdannevaihtelu lisää työllisyyttä, pienentää julkisen talouden alijäämää sekä hidastaa velkaantumista. Suomen BKT:n arvioidaan kasvavan 1,9 % vuonna 2019. Maailmantalouden kasvu on laaja-alaista ja erityisesti euroalueen talousnäkymät ovat vahvistuneet. Talouskasvu hidastaa velkaantumista mutta se ei poista julkisen talouden alijäämää. Jatkossakin on edelleen välttämätöntä pohtia jokaisen auki tulevan viran tai tehtävän täyttämistä tarkasti. Naantalin seurakuntayhtymän laskennallinen eläkevastuuosuus on noin 11 miljoonaa euroa. Tulevina vuosina joudutaan edelleen rajoittamaan henkilöstömenoja verotulojen vähentyessä. Yhtymän yhdeksän vuoden aikana seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt 930:lla. Vuonna 2017 jäsenmäärä on vähentynyt 109:lla. Yhteisöverotulot on korvattu vuoden 2016 alusta lähtien valtion avustuksella, joka on noin 85.000 euroa pienempi kuin aikaisempina vuosina saatu yhteisöverotulo. Yhtymän seurakuntien välisen yhteistyön merkitys korostuu erityisesti tässä taloudellisessa suhdanteessa. Seurakuntayhtymä tukee seurakuntien strategioita taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Kirkkohallitus on myöntänyt seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin vuosille 2014–2018, joka velvoittaa kantamaan vastuuta luomakunnasta ja kehittämään toimintaa ympäristöystävälliseksi. Ympäristödiplomin uusiminen on vireillä.

Naantalin seurakuntayhtymällä ja seurakunnilla on edelleen hyvät mahdollisuudet palvella seurakuntalaisia seurakuntayhtymän 10-vuotisjuhlavuonna.

Naantalissa 5.2.2018

Jorma Koivula, talousjohtaja